June, 18, 2021 Kyiv, NSC "Olimpiyskyi", 55, Velyka Vasylkivska str.

Публічний договір надання послуг
з організації участі в Українському форумі інтернет-діячів

м. Київ

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) Фізична особа – підприємець Шелудченко Олександра Леонідівна, іменована надалі «Виконавець» будь-якій особі, установі, організації, іменованій надалі «Замовник», укласти договір надання послуг.
Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічного договору є однаковими для всіх споживачів.
Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація Замовника на web-сайті Виконавця та подальша оплата є прийняттям пропозиції (акцептом) даної оферти та укладенням договору на умовах викладених нижче за текстом.

1. Предмет договору

За цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги – організація участі Замовника та/та представника(ів) Замовника в Українському форумі інтернет-діячів 2021 року, що відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 – НСК «Олімпійський» (надалі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця на умовах і в порядку, передбачених цим договором.

2. Обов’язки сторін

Виконавець зобов’язаний:
Надати послуги з організації участі представників Замовника та/та представника(ів) Замовника.
Надати Послуги належної якості та в повному обсязі.
Надати Замовникові рахунок на сплату Послуг та, за вимогою Замовника, акт наданих послуг.
Замовник зобов’язаний:
Сплатити Послуги за ціною, вказаною в п.4.1. цього договору.

3. Строк надання Послуг

3.1. Послуги надаються безпосередньо на Українському форумі інтернет-діячів 2021 року, що відбудеться 18 червня 2021 року.

4. Вартість Послуг і порядок розрахунків

4.1. Ціну договору становить загальна сума послуг, що надаються.
4.2. Платіж за послуги узгоджується сторонами відповідно до об’єму та вартості послуг, обраних Замовником.
4.2. Замовник проводить повну попередню оплату вартості послуг протягом трьох днів з моменту отримання рахунку.
4.3. Оплата Замовником послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому договорі, на підставі рахунку, виставленого Виконавцем.

5. Відповідальність сторін

5.1. При скасуванні Українського форуму інтернет-діячів 2021 року Виконавець повертає Замовникові суму передоплати в повному обсязі.
5.2. При перенесенні дати Українського форуму інтернет-діячів 2021 року Виконавець інформує Замовника не пізніше, ніж за 5 днів до Українського форуму інтернет-діячів 2021 року. При перенесенні дати Українського форуму інтернет-діячів 2021 року Замовник має право відмовитися від послуги, у цьому випадку Виконавець повертає Замовникові суму передоплати в повному обсязі.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього договору, по можливості вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7. Кінцеві положення

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які сторони не могли заздалегідь знати, або не могли їх передбачити. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин негайно сповіщає про це іншу сторону. Виконання Договору призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.
7.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення сторонами та діє до його припинення однієї зі сторін, яка повідомила про це іншу за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання договору.
7.3. Сторони домовилися, що текст договору, інші матеріали, інформація та відомості щодо договору є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
7.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої сторони.
7.5. Для укладення договору в простій письмовій формі Замовнику необхідно звернутися до Виконавця.

 

 

Organized by the efforts of volunteers from following companies

Sponsors & Partners 2021

Title Sponsor
General Sponsor
Main Stage Sponsor
«Internet technologies» Sponsor
«Future» Sponsor
«Advertising and Promotion» Sponsor
City of the Future Sponsor
Book Partner
Building Partner
Relax Partner
Auto Partner
Online-marketing
Premium Partner
Sponsor
Sponsor
Logistics Partner
Tech Partner
Digital Partner
Investment Partner
Printing Partner
Water Partner
Tech Partner
Medical partner
Newsletter partner
Sponsor

Info partners 2021

General Info Partner